ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN
WHAT ELS?! GOLDSMITHING
gevestigd te 6541AJ Nijmegen, Waalbandijk 16- De smeltkroes UNIT 05,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 14127090

Artikel 1. Definities

‘What Els?! Goldsmithing’ :
What Els?! Goldsmithing , alsmede haar vertegenwoordigers, die zich onder andere maar niet uitsluitend bezighoudt met de uitoefening van een edelmetaalbedrijf

‘opdrachtgever’:
iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie What Els?! Goldsmithing werkzaamheden verricht

‘offerte’:
een door What Els?! Goldsmithing uitgebrachte vrijblijvende aanbieding aan Opdrachtgever

‘opdracht’:
verzoek van de opdrachtgever tot het verrichten van de in de opdrachtbevestiging/orderbevestiging omschreven werkzaamheden

‘opdrachtbevestiging/orderbevestiging’:
de schriftelijke opdrachtbevestiging van What Els?! Goldsmithing aan opdrachtgever

‘producten’:
alle door What Els?! Goldsmithing te ontwerpen en/of te maken roerende zaken of te leveren diensten ten behoeve van opdrachtgever

‘presentatiemodel’:
alle door What Els?! Goldsmithing op verzoek van de opdrachtgever gemaakte tekeningen, ontwerpen en voorbeeldmodellen van het uiteindelijke product

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij What Els?! Goldsmithing in het kader van de uitoefening van haar bedrijf werkzaamheden verricht voor de (potentiële) opdrachtgever.

2.3 Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle offertes van What Els?! Goldsmithing zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Alle offertes zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een offerte is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldig gedurende negentig dagen waarbij What Els?! Goldsmithing bevoegd is te allen tijde de offerte in te trekken. Na het verstrijken van de termijn van negentig dagen na de datum van uitbrengen van de offerte kan daarop van de zijde van Opdrachtgever geen beroep meer op worden gedaan.

3.4 De overeenkomst tussen opdrachtgever en What Els?! Goldsmithing
komt tot stand indien de opdracht zowel door opdrachtgever als What Els?! Goldsmithing schriftelijk is aanvaard door middel van het tekenen van de opdrachtbevestiging dan wel indien What Els?! Goldsmithing de verzochte werkzaamheden door opdrachtgever aanvangt.

Artikel 4. Annulering/wijziging van de overeenkomst

4.1 Opdrachtgever is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van What Els?! Goldsmithing en voor zover zij What Els?! Goldsmithing schadeloos stelt.

4.2 Wijzigingen in de overeengekomen opdracht op verzoek van opdrachtgever om welke reden dan ook is niet mogelijk zonder toestemming van What Els?! Goldsmithing en met vergoeding van de door What Els?! Goldsmithing hierdoor gemaakte en te maken kosten, tenzij de wijzigingsmogelijkheid schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4.3 Indien een derde een natuurlijk- of rechtspersoon niet zijnde de opdrachtgever What Els?! Goldsmithing verzoekt op basis van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst extra werkzaamheden te verrichten waaronder het produceren van extra producten, zal What Els?! Goldsmithing aan dit verzoek slechts gevolg geven met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alsdan wordt er tussen What Els?! Goldsmithing en opdrachtgever een nieuwe overeenkomst gesloten.

Artikel 5. Levering
5.1 De door What Els?! Goldsmithing opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Ingeval van niet-tijdige levering dient opdrachtgever What Els?! Goldsmithing schriftelijk in gebreke te stellen en What Els?! Goldsmithing een redelijke termijn voor levering te geven.

5.2 Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van What Els?! Goldsmithing komen zoals bedoeld in artikel 14.3, is What Els?! Goldsmithing gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te verlengen. Het bepaalde in voorgaand artikel is van overeenkomstige toepassing.

5.3 Aan opdrachtgever ter beschikking gestelde presentatiemodellen van het product gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4 Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de geleverde producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en analyses volgens de door What Els?! Goldsmithing gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstellingen naar boven of beneden worden door opdrachtgever aanvaard.

5.5 Levering van de producten geschiedt Ex Works (zoals Artikel 7. Betalingen
deze term is gedefinieerd in Incoterms 2000), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

5.6 Na aflevering van de producten door What Els?! Goldsmithing conform artikel 5.5 heeft zij aan haar plicht tot levering van de goederen voldaan. Het risico van verlies of schade aan de goederen na deze datum, komt voor rekening van opdrachtgever, ook indien What Els?! Goldsmithing in afwijking van artikel 5.5 zorgdraagt voor het transport.

5.7 Ook indien What Els?! Goldsmithing de te leveren producten na de leveringsdatum moet opslaan wegens het niet voldoen door opdrachtgever aan de verplichting de goederen in ontvangst te nemen, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van opslag en zullen de kosten in verband met deze opslag voor rekening komen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever de producten niet binnen een termijn van twee maanden ophaalt, is What Els?! Goldsmithing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de producten op een door haar gewenste wijze te vervreemden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijnovereengekomen, zijn alle prijzen voor de werkzaamheden van What Els?! Goldsmithing gebaseerd op leveringEx Works (zoals deze term is gedefinieerd in de Artikel 8. Garantie Incoterms 2000), en exclusief B.T.W..

6.2 De prijzen kunnen door What Els?! Goldsmithing gewijzigd worden.
De prijzen vermeld in de opdrachtbevestiging worden steeds gebaseerd op de op dat tijdstip geldende prijzen binnen What Els?! Goldsmithing. In beginsel worden de prijzen door What Els?! Goldsmithing jaarlijks geïndexeerd op basis van wijzigingen in de kostprijs ontstaan door factoren zoals, maar niet uitsluitend, stijging van de arbeidskosten, verhoging van verzekeringen, premies en belastingen. What Els?! Goldsmithing isgerechtigd indien een prijsverhoging plaatsvindt, dit prijsverschil aan opdrachtgever door te berekenen.

6.3 Naast in artikel 6.2 vermelde jaarlijkse prijsverhoging zijn de edelmetaalkoersen waarvan What Els?! Goldsmithing in het kader van haar werkzaamheden gebruik maakt aan continue fluctuatie onderhevig. In de offerte zullen de op die datum geldende edelmetaalkoersen en de daarop gebaseerde prijs voor de opdracht zijn vermeld, alsmede worden de mogelijke prijsgevolgen door de wijziging van de
edelmetaalkoersen in de offerteperiodeweergegeven. In de uiteindelijke opdrachtbevestiging wordt de definitieve prijs van de opdracht vastgesteld. Deze mogelijke prijsaanpassing gedurende de offerteperiode vindt plaats naast de in beginsel jaarlijkse aanpassing zoals in artikel 6.2 vermeld.

6.4 Kortingen worden per overeenkomst verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij een volgende overeenkomst.

6.5 Hetgeen vermeld in de artikelen 6.2 en 6.3 geldt te allen tijde tenzij schriftelijk tussen What Els?! Goldsmithing en opdrachtgever in verband met een duurovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling door Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 30 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever, onverminderd de overige rechten van What Els?! Goldsmithing en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2% per maand over het verschuldigde bedrag tot dat de facturen alsmede de verschuldigde rente is voldaan.

7.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten die What Els?! Goldsmithing moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in afwijking van het Rapport Voorwerk II tenminste 15% van het uitstaande factuurbedrag en de eventueel verschuldigde rente.

7.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij wijze van compensatie een betalingsverplichting van What Els?! Goldsmithing uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de opdrachtgever ter zake deze overeenkomst is verschuldigd.

7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerde ondeugdelijke leveringen.

Artikel 8. Garantie

8.1 What Els?! Goldsmithing staat in voor de gegoedheid van de door haar te gebruiken materiaal- en productiemethoden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt What Els?! Goldsmithing de keuze van het materiaal en de keuze van productie. What Els?! Goldsmithing conformeert zich aan de regels op grond van de Waarborgwet.

8.2 Op de aan What Els?! Goldsmithing geleverde grondstoffen en materialen gebruikt voor de opdracht gelden de door de leveranciers van deze producten vastgestelde garantiebepalingen.

8.3 What Els?! Goldsmithing garandeert dat de door haar geleverde producten met uitzondering van de uurwerken, op het tijdstip van aflevering en gedurende één jaar daarna vrij zijn van materiaal, fabricage- en bewerkingsfouten.

8.4 What Els?! Goldsmithing garandeert dat de door haar geleverde uurwerken op het tijdstip van levering aan opdrachtgever en gedurende één jaar daarna vrij zijn van materiaal, fabricage en bewerkingsfouten. Deze garantie geldt niet voor het glas en de band. Op de batterij in het uurwerk wordt zes maanden batterijgarantie gegeven.

8.5 Opdrachtgever kan in de hiernavolgende gevallen geen aanspraak tegen What Els?! Goldsmithing doen gelden op basis van de garantie genoemd in artikel 8.3 en 8.4:
a) de gebreken bij aflevering zichtbaar waren;
b) bij klachten over de waterdichtheid van horloges, voor zover op de kast en/of wijzerplaat van het horloge niet de kwalificatie ‘waterdicht’ is aangebracht;
c) indien het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door What Els?! Goldsmithing van derden betrokken onderdelen, waarop door deze derden aan What Els?! Goldsmithing geen garantie is verstrekt;
d) de opdrachtgever zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt;
e) de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van What Els?! Goldsmithing tot
demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake het product overgaat of een derde dit laat doen.

8.6 Elk recht of garantie vervalt wanneer de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd, of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt, dan wel in strijd is gehandeld met door What Els?! Goldsmithing schriftelijk of mondeling gegeven instructies of ingeval van normale slijtage of verkleuring van het product.

8.7 Evenmin staat enige recht op garantie indien de Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde (een gedeelte van) de geleverde producten heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van derden of andere door What Els?! Goldsmithing geleverde producten.

Artikel 9. Onderzoeksplicht en klachten

9.1 Opdrachtgever is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Deze verplichting geldt ook voor de opdrachtgever indien de producten aan een derde zijn/worden geleverd. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, is opdrachtgever gehouden om What Els?! Goldsmithing onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat opdrachtgever What Els?! Goldsmithing niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien opdrachtgever bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de producten, heeft gedaan.

9.2 Indien een reclame als bedoeld in artikel 9 door What Els?! Goldsmithing gegrond wordt bevonden, is What Els?! Goldsmithing slechts gehouden om het/de ontbrekende gedeelte of hoeveelheid te leveren, de geleverde producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs die opdrachtgever voor de desbetreffende producten heeft betaald terug te betalen, zulks ter keuze van What Els?! Goldsmithing. Indien What Els?! Goldsmithing onderdelen/producten vervangt, worden de te vervangen onderdelen/producten zijn eigendom. Opdrachtgever is gehouden om de instructies van What Els?! Goldsmithing betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

9.3 Indien opdrachtgever en/of derde namens opdrachtgever de producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van What Els?! Goldsmithing tracht de producten te repareren dan wel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan What Els?! Goldsmithing zich er slechts op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

9.4 Vorderingen van opdrachtgever gebaseerd op de stelling dat de door What Els?! Goldsmithing geleverde producten niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.1 verjaren door verloop van één jaar na de datum van aflevering aan opdrachtgever.

Artikel 10. Reclamant

10.1 Indien opdrachtgever terecht een beroep doet op de garantiebepaling dan wel op het niet beantwoorden van het product aan de overeenkomst op grond van artikel 9, kan ook een derde, die het product van of namens opdrachtgever heeft ontvangen en in gebruik heeft gekregen, zich jegens What Els?! Goldsmithing beroepen op zijn rechten vermeld onder artikel 8 en 9. Waar in de voorgaande artikelen wordt gesproken over opdrachtgever, wordt eveneens bedoeld deze derden. Dit met uitzondering van de term opdrachtgever in artikel 8.3, 8.4, 9.1 en 9.2. De garantieperiode respectievelijk reclamatieperiode vangt aan op de datum van levering van de producten aan de eigenlijke opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 What Els?! Goldsmithing aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

11.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag in rekening gebracht door What Els?! Goldsmithing op basis van de verstrekte opdracht en op grond waarvan de schade is ontstaan, met een maximum van € 10.000,00.

11.3 What Els?! Goldsmithing is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht op grond van artikel 14.

11.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van What Els?! Goldsmithing of haar leidinggevenden en ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 What Els?! Goldsmithing behoudt zich het eigendom van de door hem aan opdrachtgever geleverde en te leveren producten voor, totdat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

12.2 Indien opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is What Els?! Goldsmithing bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de producten die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. Opdrachtgever machtigt What Els?! Goldsmithing reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende producten zijn opgeslagen. Alle kosten van What Els?! Goldsmithing die verband houden met het terughalen van de producten zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien een situatie als bedoeld in artikel 12.1 zich voordoet of indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is What Els?! Goldsmithing tevens gerechtigd om producten die nog niet aan Opdrachtgever zijn geleverd, ongeacht de staat van voltooiing waarin deze verkeren, aan derden te verkopen.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Indien opdrachtgever op enigerlei wijze jegens What Els?! Goldsmithing tekortschiet in de nakoming van enige van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) en/of in geval van faillissementen, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van
Opdrachtgever heeft What Els?! Goldsmithing het recht om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst(en) met opdrachtgever toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.2 Indien What Els?! Goldsmithing op de voet van het bepaalde in artikel 13.1 de overeenkomst(en) ontbindt of opzegt, wordt, onverminderd de overige aan What Els?! Goldsmithing toekomende rechten, al hetgeen opdrachtgever aan What Els?! Goldsmithing uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, terstond opeisbaar. Tevens is What Els?! Goldsmithing terstond gerechtigd tot betaling door opdrachtgever van alle ter uitvoering van de overeenkomst door What Els?! Goldsmithing gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de prijs die daaraan redelijkerwijs kan worden toegekend.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van What Els?! Goldsmithing opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door What Els?! Goldsmithing niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.2 Indien What Els?! Goldsmithing bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betroffen en afzonderlijke overeenkomst.

14.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van verbintenis verhinderen en die niet aan What Els?! Goldsmithing zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere begrepen zijn stakingen, ziekte van personeel, van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van het geleverde of nog te leveren producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de producten, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van What Els?! Goldsmithing of natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, brand- en waterschade, alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.

14.4 What Els?! Goldsmithing heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen in de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 15. Intellectueel en industrieel eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele en industriële aard met betrekking tot de producten, ontwerpen, presentatiemodellen van What Els?! Goldsmithing alsmede de gereedschappen, stempels en matrijzen gebruikt door What Els?! Goldsmithing, worden, zijn en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van What Els?! Goldsmithing.

15.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan een product waaronder ook de in dat verband gemaakte ontwerpen en eventuele presentatiemodellen geheel of ten dele in oorspronkelijke of gewijzigde vorm op welke wijze dan ook, na te maken en/of te reproduceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van What Els?! Goldsmithing.

15.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen, mag opdrachtgever zijn eigen handelsnaam of handelsmerk op de verpakking van de door What Els?! Goldsmithing geleverde producten aanbrengen.

15.4 Het is opdrachtgever verboden om van What Els?! Goldsmithing verkregen vertrouwelijke informatie waaronder mede wordt begrepen fabricage- en constructiemethoden, producten en dergelijke, op weke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door toepasselijk recht.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart What Els?! Goldsmithing voor alle aanspraken van derden wegens schending van enige rechten van deze derden indien zij gebruik maakt van de door opdrachtgever verstrekte ontwerpen, logo’s en dergelijke welke ter uitvoering van de overeenkomst aan What Els?! Goldsmithing zijn verstrekt.

15.6 Opdrachtgever vrijwaart What Els?! Goldsmithing voor alle aansprakelijkheden en schades voor producten gemaakt op verzoek van opdrachtgever die naar hun aard of toepassing op grond van enige nationale dan wel internationale wetgeving niet toelaatbaar zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen What Els?! Goldsmithing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

16.2 De bevoegde rechter te Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen What Els?! Goldsmithing en opdrachtgever voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst(en) alsmede in verband met deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Conversie

17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. What Els?! Goldsmithing en Opdrachtgever komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.

Artikel 18. Depot

18.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen, Nederland onder nummer 14127090